Свикване на годишно събрание на съвета на фондацията за 2017

В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация Отворени проекти" (ФОП) свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 25 март 2017 година от 13:00 часа на адрес ул. Рила 6, Етаж 2 (initLab), при следния дневен ред:

1. Годишен счетоводен отчет на ФОП за 2016 година
2. Приемане на отчетът за обществено-полезна дейност
3. Подаване на оставката на управителния съвет
4. Избиране на нов управителен съвет
5. Приемане на нови членове
6. Разни

При липса на кворум 50% + 1 в уречения час, началото на събранието ще бъде отложено с един час и ще бъде проведено при наличния в 14:00 часа кворум.