Документи

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ФОНДАЦИЯ “ОТВОРЕНИ ПРОЕКТИ”

Статут

Чл. 1. (1) Фондацията е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа независима обществена организация с нестопанска цел, юридическо лице по българското законодателство.
(2) Фондацията осъществява дейност в обществена полза.
(3) Фондацията се учредява за неопределено време.
(4) Наименованието на Фондацията, седалището, адресът на управлението и, както и данните за нейната съдебна и данъчна регистрация, включително БУЛСТАТ номер, се поставят върху всички документи и издания на Фондацията.
(5) Седалището на Фондацията е град София с адрес на управление гр. София 1172, район Изгрев, ж.к. Дианабад, бул. “Драган Цанков”, бл. 59-63, вход Г, ап. 3

Цели на Фондацията

Чл. 2. Целта на Фондацията е да насърчава, съдейства и подпомага развитието на свободните и отворени технологии, култура и образование. Фондацията насърчава споделянето на знания и изграждането на гражданско общество чрез провокиране на творческата и техническата креативност на младежта и на хората в зряла и активна възраст като:
1. Популяризира свободната и независима култура като подпомага, насърчава, финансира, подкрепя и организира творчески инициативи от всички области на изкуството, технологиите и образованието с независим и отворен характер, представящи или представляващи свободни произведения на изкуството;
2. Разпространява и популяризира използването на свободен софтуер и софтуер с отворен код, свободни произведения на изкуството и културата;
3. Подпомага разпространението на знания, образование и информация с отворен и достъпен характер;
4. Насърчава и подкрепя граждански инициативи с отворен характер, защитаващи достъпността на гражданите до културата, изкуството, знанието, технологиите и управлението, които акцентират върху значимостта на гражданското общество;
5. Подпомага създаването, изграждането и модернизацията на културни домове, читалища, библиотеки, Интернет-базирани бази от знания със свободен достъп и свободно (отворено) съдържание;

Обществено полезна дейност на фондацията:

Чл. 3. (1) С дохода от имуществото си и предоставените й средства Фондацията:
1. Издирва и подпомага творчески проекти, представляващи свободна култура или технологии;
2. Подкрепя финансово, с организационен опит и с консултации разработването и реализацията на новаторски идеи и проекти в областта на изкуството, технологиите и образованието;
3. Предоставя финансова помощ на професионално-творчески сдружения или независими проекти, учебни заведения, специализирани извънучилищни звена и научни организации за изграждане или обзавеждане на читалища, библиотеки, лаборатории, кабинети, технологични центрове и други за нуждите на младежкото творчество, образование и креативност;
4. Подпомага финансово или с мениджмънт организирането и провеждането на фестивали, олимпиади, концерти, театрални постановки, състезания, конкурси, изложби, школи, семинари, кръгли маси, конференции и симпозиуми;
5. Учредява награди и стипендии;
6. Подпомага материално и финансово издаването на специализирани списания, вестници и справочници, на природо-научна, научно-популярна, техническа и икономическа литература, на радио и телевизионни предавания, музика, литература и списването на рубрики с природо-научна, техническа и икономическа тематика, включително и такива в Интернет.
7. Участва в осъществяването на национални и международни образователни, природо-научни и технически програми и проекти, подпомага и участва в международни проекти в областта на изкуството и културата;
8. Оказва съдействие на научни и образователни учреждения, както и на организации с идеална цел, в дейностите им, свързани с целта на Фондацията;
9. Организира и финансира изследвания по проблемите, обект на дейността си, както и на други дейности, свързани с целите на Фондацията.
10. Осъществява дейност за привличане на средства и имущество, което да се използва за изпълнението на целите на Фондацията;
11. Провежда информационна и други дейности за популяризиране целите и дейността на Фондацията у нас и в чужбина;

12. Извършва всякаква друга дейност, незабранена от закона за постигане на целите си.
(2) Редът за осъществяване на обществено-полезната дейност, подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се уреждат с вътрешните правила на Фондацията.

Имущество и дарения

Чл. 4. (1) Имуществото на Фондацията се образува от предоставеното имущество при учредяването й, завещания и дарения без условия и тежести и други пожертвувания в полза на Фондацията от български и чуждестранни физически и юридически лица и организации, които подкрепят целите на фондацията.
(2) Предмет на дарения или завещания могат да бъдат недвижими имущества, вещни права, пари, валута, ценни книжа, права върху акции и други имуществени права.
(3) Когато дарителят желае с дарението да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и други подобни, той може да поиска те да носят неговото име или друго, определено от дарителя наименование.
(4) Разходването на имуществото на Фондацията става по приети от нейния управителен съвет програми и проекти съгласно вътрешните правила и за осъществяване целите на Фондацията.
(5) Не се приемат дарения и завещания, които противоречат на закона, морала или целите и дейността на Фондацията.

Допълнителна стопанска дейност

Чл. 5. (1) Фондацията извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната й дейност и използва прихода за постигане на определените в Учредителния акт цели.
(2) Предмет на допълнителна стопанска дейност са:
1. консултантска, научноизследователска, развойна и внедрителски дейности в областта на образованието, науката и културата;
2. търговия със стоки и услуги в областта на образованието, културата и технологиите;
3. подготовка, издаване и разпространение на печатни издания и материали, свързани с целите на Фондацията;
4. организация на платени обучения, семинари, информационна и издателска дейност и др. форми, подпомагащи целите на Фондацията;
5. други стопански дейности, които не са забранени от закона.
(3) Фондацията не може да участва в събирателни дружества и като неограничено отговорен съдружник (акционер) в командитни дружества (командитни дружества с акции).
(4) Фондацията не може да сключва инвестиционни сделки с лица от състава на органите й за управление, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Фондацията и са одобрени от 4/5 от всички членове на Управителния съвет.

Органи за управление

Чл. 6. (1) Органите за управление на Фондацията са: Съвет на Фондацията и Управителен съвет. Управителният съвет се ръководи от Председател.
(2) По решение на Управителния съвет на Фондацията, могат да бъдат образувани помощни органи – работни групи по проекти, експертни съвети, конкурсни комисии и други.

Съвет на Фондацията

Чл. 7. Съветът на Фондацията е неин върховен орган.
Чл. 8. (1) Съветът на Фондацията:
1. Определя основните насоки и приоритети в дейността на Фондацията, приема програми, стратегически планове и взима решения за значими проекти с оглед целта й;
2. Изменя и допълва учредителния акт на Фондацията;
3. Приема правилник за дейността на Фондацията;
4. Избира с явно гласуване и мандат за две години Председател, Заместник-председател и членове на Управителния съвет и определя ежегодно възнагражденията им;
5. Извършва промени в своя състав и численост.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет и отчета на Управителния съвет, взема решение за освобождаване на членовете му от отговорност и приема бюджета на Фондацията за следващата финансова година;
7. Взема решение за организиране и участие на Фондацията в значими обществени прояви, свързани с целите й;
8. Обсъжда и контролира състоянието на имуществото и формира инвестиционната политика на Фондацията;
9. Взема решения за прекратяване на Фондацията.
10. Решава други въпроси, предвидени в учредителния акт.
(2) Решенията на Съвета на Фондацията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите, в които законът или настоящият учредителен акт изискват друго мнозинство.
(3) Юридическите лица се представляват от законните си представители или от упълномощени от тях в писмена форма, лица.
(4) Съветът на Фондация „Отворени проекти“ се състои от: ЙОВКО ДИМИТРОВ ЛАМБРЕВ, АНТОНИ ПЕТРОВ РАЙЖЕКОВ, ВЕСЕЛА ЙОРДАНОВА КАЗАКОВА, ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА НЕДКОВА, ВЛАДИМИР ИВАНОВ КОСТОВ, ВАСИЛ САШКОВ КОЛЕВ, СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ, НАЙДЕН ЦЕКОВ НИКОЛОВ, ПЕЙО ВАСИЛЕВ ПОПОВ, СТОЯН ДИМИТРОВ МИШИНЕВ

Заседания на Съвета на Фондацията

Чл. 9. (1) Съветът на Фондацията се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.
(2) Редовно заседание на Съвета на Фондацията се свиква от Председателя, а извънредно заседание може да бъде свикано от него с решение на Управителния съвет на Фондацията или по искане на една трета от състава на Съвета.
(3) Поканата за заседание на Съвета на Фондацията трябва да съдържа дневния ред, начина на достъп до подготвените материали, часът, мястото и датата за провеждане на заседанието и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обнародва в Държавен вестник най-малко един месец преди насрочения ден.
(4) Заседанията на Съвета на Фондацията се считат за редовни, когато е спазен редът на алинеи 2 и 3, и когато присъстват поне две трети от състава на Съвета, заседанието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и се счита законно, независимо от броя на явилите се.

Управителен съвет

Чл. 10. Управителният съвет:
1. Организира изпълнението на решенията на Съвета на Фондацията;
2. Планира дохода от имуществото на Фондацията.
3. Управлява инвестициите на Фондацията.
4. Взема решения за извършването на сделки на разпореждане с имущество на Фондацията;
5. Взема решения за изразходване на предвидените средства за идеалната цел на Фондацията в рамките на бюджета и в съответствие с утвърдените от Съвета на Фондацията програми, стратегически планове и проекти;
6. Избира с явно гласуване ръководители на проекти и програмни директори за проектите на фондацията.
7. Решава други въпроси, които са му възложени от Съвета на Фондацията.

Чл. 11. (1) Управителният съвет на Фондацията се състои от 5 души, в това число Председателят и заместник-председателят, избрани от Съвета на Фондацията с мандат от две години.
(2) Не може да участва в Управителния съвет лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер дори и да е реабилитирано; лице, което няма право да заема отчетническа длъжност; лице под съд или следствие за умишлено престъпление от общ характер; член на ръководство на стопанска организация, която през последните две години е била прекратена поради несъстоятелност или ако са останали неудовлетворени кредитори; роднина по права или съребрена линия до 4-та степен включително или съпруг на друг член на Управителния съвет, както и служител на търговско дружество, контролирано от Фондацията.
(3) Управителния съвет заседава най-малко веднъж на два месеца.
(4) Заседанията на Управителния съвет се провеждат ако присъстват повече от половината от състава му, а решенията се вземат с обикновено мнозинство от членовете на Управителния съвет.
(5) Заседанията на Управителния съвет могат да се провеждат по телефона, с видеоконферентна връзка, чрез Интернет или други технологии за дистанционни дискусии, ако след това бъде съставен редовен, подписан от всички участвали в дискусията писмен протокол.
(6) Програмните директори и ръководителите на проекти не е задължително да са членове на Управителния съвет, но в такъв случай могат да участват в заседанията му само с право на съвещателен глас.
(7) Управителния съвет на фондация „Отворени проекти“ се състои от ЙОВКО ДИМИТРОВ ЛАМБРЕВ, ПЕЙО ВАСИЛЕВ ПОПОВ, ВЕСЕЛА ЙОРДАНОВА КАЗАКОВА, ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА НЕДКОВА, АНТОНИ ПЕТРОВ РАЙЖЕКОВ.

Председател на Управителния съвет

Чл. 12. (1) Председателят на Управителният съвет:
1. Представлява Фондацията в страната и в чужбина и организира изпълнението на решенията на Съвета на Фондацията и на Управителния съвет.
2. Организира дейността на Фондацията, осъществява оперативното й ръководство, осигурява стопанисването и опазването на нейното имущество;
3. Сключва договори със служителите на Фондацията;
4. Разпорежда се със средствата за организация и управление в съответствие с утвърдения от Съвета на Фондацията бюджет;
5. Изпълнява функциите, които са му възложени с изричен акт, от Съвета на Фондацията или от Управителния съвет. Когато се извършва сделка, надвишаваща по стойност 10 на сто от активите на Фондацията по баланса й за предходната година, разпоредителните действия се извършват от Председателя на Фондацията, след изрично решение и овластяване от страна на Управителния съвет.
6. Свиква редовните и извънредни заседания на Съвета на Фондацията и на Управителния съвет;
7. Председателства заседанията на Съвета на Фондацията и има право на решаващ глас в случай на равенство на гласовете;
8. Съхранява печата на Фондацията.
(2) За Председател на Фондация „Отворени проекти“, Съветът на фондацията избира ЙОВКО ДИМИТРОВ ЛАМБРЕВ
(3) Заместник-председателят изпълнява задълженията на Председателя, когато последният е в обективна невъзможност да ги осъществява. Председателят може да делегира изрично част от своите задължения на заместник-председателя при необходимост.
(4) За Заместник-председател на Фондация „Отворени проекти“, Съветът на фондацията избира ПЕЙО ВАСИЛЕВ ПОПОВ

Клонове

Чл. 13. (1) Фондацията може да открива и закрива клонове в страната и чужбина.
(2) Клоновете не са самостоятелни юридически лица и се ръководят от управител, назначен от Председателя на Управителния съвет.
(3) Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Председателя на Управителния съвет отчет за дейността и за разходваните средства.

Задължение за водене на книги

Чл. 14. Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

Публикуване на отчета

Чл. 15. Годишният доклад за дейността, счетоводният отчет и бюджетът за следващата година на Фондацията се предоставят на Централния регистър и се публикуват в обобщен вид.

Промени в устава и реорганизация

Чл. 16. Изменения и допълнения на настоящия Устав се извършват от Съвета на Фондацията с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието.

Прекратяване и ликвидация

Чл 17. (1) Фондацията може да прекрати своето съществуване по решение на Съвета на Фондацията с кворум от 2/3 или от съда по предвиден в закона начин, когато целите й са станали непостижими, противни на законите или на държавния и обществен ред.
(2) При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) При прекратяване на Фондацията имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите и трябва да бъде предоставено на организацията Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, CA 94105-3013, United States

Други разпоредби

§1. Фондацията не е ограничена със срок или друго прекратяващо дейността и условие.
§2. Този устав е утвърден на 01.11.2005 г. при учредяването на Фондацията и отразява всички изменения и допълнения в него към тази дата.

1 Ноември 2005
гр. София