Водещи принципи

Фондация "Отворени проекти" беше създадена и съществува за да подпомага и подкрепя идеите за отвореност и споделяне в областта на културата, технологиите, науката и обществения живот. В тази връзка самата тя се ръководи от следните принципи, които дефинират нейната собствена прозрачност, отвореност и поведение:

1. Всички проекти на Фондация "Отворени проекти" са публично достъпни през сайта на фондацията и се публикуват там под някакъв свободен лиценз, който изрично е посочен в документите към проекта.
2. Счетоводството на всеки отделен проект се води публично на сайта на Фондацията. Финансирането и разходването на средствата се отбелязват хронологично, както и периодичните баланси по проекта. Анонимността на донорите, ако те я желаят се запазва като имената им не се публикуват.
3. Решенията на Управителния съвет на Фондацията и тези на Съвета на Фондацията се публикуват на Интернет сайта на Фондацията под Creative Commons - Признание - Без производни.
4. Всеки проект или документ на Фондацията, включително и тези правила с в непрекъснато развитие и усъвършенстване и могат да бъдат допълвани с времето.
5. Изключения за отвореността и прозрачността, дефинирана с горните правила може да бъдат правени само в изключителни случаи и след одобрение на Управителния съвет на Фондацията с абсолютно мнозинство.

Текстът е одобрен от УС на ФОП на 11 април 2006 година.